Verplichtingen en regels voor werknemers

Verplichtingen en regels voor werknemers

Wanneer u door ziekte langdurig thuis komt te zitten dan bent u volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht om mee te werken aan uw re-integratie. Vanuit de Wet wordt bepaald dat werkgever en -nemer de plicht hebben om, conform de wettelijke kaders, een maximale inspanning te leveren voor het slagen van de re-integratie. Het UWV zal beoordelen of dat er geen re-integratiekansen zijn gemist.

De volgende re-integratie inspanningen kunnen van u worden verwacht:

  • Het volgen van een opleiding of training.
  • Het verrichten van tijdelijk andere werkzaamheden binnen het eigen bedrijf of bij een andere werkgever.

Wanneer u weigert aan deze inspanningen deel te nemen dan kan dit leiden tot stopzetting van het loon of de beëindiging van het dienstverband. Daarnaast kan het UWV bij onvoldoende inzet u korten op de uitkering na einde wachttijd (einde van het dienstverband).

Door een positieve en flexibele houding, werkt u samen met de werkgever en een re-integratiecoach aan een nieuwe, passende functie. Het doel is om u zo snel mogelijk aan passend werk te helpen. In een functie waar u zich goed bij voelt en waar u uw talenten en energie in kwijt kunt.

Re-integratieverplichtingen werknemer

In de eerste twee ziektejaren doorlopen werkgever en -nemer een aantal verplichte stappen. Zo wordt er een probleemanalyse opgesteld door de bedrijfsarts, een plan van aanpak door u en de werkgever gemaakt en bespreekt u iedere zes weken de voortgang. Alle activiteiten worden bijgehouden in een re-integratiedossier. Tijdens een eventuele eerstejaarsevaluatie stelt u samen met de bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en werkgever opnieuw de re-integratiedoelen vast. Dit is een soort opschudmoment. Zo nodig kunnen werkgever en –nemer de gevolgde re-integratiekoers voor de komende periode bijstellen. Zelfs wanneer het nog niet helemaal duidelijk is of dat u nog kunt terugkeren naar uw eigen functie én of dat er mogelijkheden zijn in een andere functie intern, dan dient er gestart te worden met re integratie 2e spoor

Hoe verloopt een WIA-keuring na 2 jaar arbeidsongeschiktheid

Als u bijna 104 weken ziek bent, kunt u een WIA-uitkering aanvragen. U krijgt hierover na ongeveer anderhalf jaar ziekte een brief van het UWV. Het is belangrijk om de WIA-uitkering op tijd aan te vragen. In principe moet u uiterlijk in de 91e week van uw arbeidsongeschiktheid de uitkering aanvragen. Aan de hand van het re-integratieverslag zal het UWV verder beoordelen of u een uitkering krijgt.

Er zal onder meer gekeken worden naar de verrichte re-integratieactiviteiten, uw medische gezondheid en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Binnen 8 weken na uw WIA-aanvraag weet u of u een WIA-uitkering krijgt. Die weken zijn nodig om uw re-integratieverslag te beoordelen. En voor de gesprekken met de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. Enige tijd na het gesprek met de arbeidsdeskundige ontvangt u een brief met de beslissing. Als u het niet eens bent met de WIA-beslissing dan kunt u een bezwaarschrift indienen. De WIA-uitkering gaat in bij 104 weken, als het dienstverband wordt beëindigd en het loon stopt. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan krijgt u geen WIA-uitkering, maar een WW-uitkering.

Deskundigenoordeel

Re-integratie is een zaak tussen u en uw werkgever. UWV heeft hier normaal gesproken geen rol in. Maar soms loopt de re-integratie vast. En komt u er niet meer uit met uw werkgever. Dan kunt u UWV vragen om een onafhankelijk en deskundig oordeel over de situatie te geven.

Meer informatie?

Bel 0162 - 434433

Stuur ons een e-mail

Wilt u meer weten over de inspanningsverplichting tijdens re-integratie 2e spoor trajecten?

Wij vertellen u graag meer.

Contact opnemen